ข้อมูลองค์กร
กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์
(The King Power Corporation)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532

เป็นผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยว
ที่พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจก้าวสู่มิติใหม่ระดับสากล
ภายใต้แนวคิดใหม่ THE POWER OF POSSIBILITIES
ชีวิตไม่หยุดค้นหาความเป็นไปได้ มุ่งเน้นสร้างสรรค์
ประสบการณ์ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการเดินทาง
ผ่าน 8 กลุ่มธุรกิจหลักขององค์กร

วิสัยทัศน์ (Vision)

คิง เพาเวอร์ มุ่งมั่นค้นหาและสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ ๆ
เพื่อให้ผู้คนทั่วโลกไม่หยุดค้นหาความเป็นไปได้ในการเดินทาง
และการใช้ชีวิตที่พิเศษกว่าที่เคย

พันธกิจ (Mission)

เราพร้อมก้าวนำและขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า ด้วยเทคโนโลยีและวัฒนธรรมใหม่ ๆ ในโลกดิจิทัล ส่งเสริมผู้คนในองค์กร ให้เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และมีมุมมองที่ล้ำสมัย เพื่อค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้การเดินทางและการใช้ชีวิต พร้อมจุดพลังให้ผู้คนทั่วโลกออกไปใช้ชีวิตในทุก ๆ วันให้พิเศษกว่าที่เคย ผ่าน 8 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าปลอดอากร กลุ่มธุรกิจค้าปลีก กลุ่มธุรกิจอาหาร กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ประสบการณ์ กลุ่มธุรกิจกีฬา และกลุ่มธุรกิจกิจกรรมเพื่อสังคม

Enable

ก้าวนำ

ขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในโลกดิจิทัล

Encourage

ส่งเสริม

ผู้คนในองค์กรให้มีพลังความคิดสร้างสรรค์
และมีมุมมองที่ล้ำสมัย

Explore

ค้นหา

ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้การเดินทางและการใช้ชีวิต

Empower

จุดพลัง

ให้ผู้คนทั่วโลกได้ออกไปใช้ชีวิตในทุกวัน
ให้พิเศษกว่าเดิม

ประวัติ คิง เพาเวอร์ (King Power Story)

จากจุดเริ่มต้นของบริษัทคนไทย คิง เพาเวอร์ มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่เวทีโลก พัฒนาศักยภาพ
ดึงความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจมาขับเคลื่อน พร้อมวิสัยทัศน์อันกว้างไกล
ก้าวข้ามข้อจำกัดเดิม ๆ จารึกเป็นเรื่องราวบนเส้นทางสู่ความสำเร็จ

รางวัลเกียรติคุณ (Awards)

ความภาคภูมิใจของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จากเกียรติประวัติ
ที่ผ่านการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
ถึงศักยภาพของผลงานอันโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ
ค้าปลีกสินค้าปลอดอากรที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มาตลอดกว่า 30 ปี

ผู้บริหาร (Executives)

เรามุ่งมั่นค้นหาและสร้างสรรค์ประสบการณ์และความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการเดินทางและการใช้ชีวิต ด้วยการริเริ่มกลยุทธ์ ผสานวิสัยทัศน์ในการเปิดรับมุมมอง
และลงมือทำสิ่งใหม่ ๆ ที่จะพัฒนาศักยภาพองค์กรให้ดีขึ้นกว่าเดิม และด้วยการทำงานอันสอดประสานของคณะผู้บริหาร
ทำให้เราเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจท่องเที่ยวระดับโลก